اینجا ...

زیست کنکور با دکتر محمد رضائیان

با همان کیفیت کلاس های حضوری

61 دوره آموزشی
752 دانش آموز
65 استاد مجرب
1200 فایل آموزشی

جلسه اول ملکول های زیستی و گوارش

جلسه دوم قسمت 1 گوارش

جلسه دوم فسمت 2 گوارش

جلسه دوم قسمت 3 تنفس

جلسه سوم تنفس بخش 1

جلسه سوم تنفس بخش 2

جلسه سوم قلب بخش 3

جلسه هشتم کلیه بخش 1

جلسه هشتم کلیه بخش 2

جلسه هشتم کلیه بخش 3

جلسه هشتم کلیه بخش 4

جلسه 9 دستگاه عصبی قسمت 1

جلسه 9 دستگاه عصبی قسمت 2

جلسه 9 دستگاه عصبی قسمت 3

جلسه 12 حواس 1

جلسه 12 حواس 2

جلسه 12 حواس 3