تحلیل و برنامه ریزی دروس

شیمی کنکور

تماس با ما
به این نوشته امتیاز دهید

در این مقاله به تحلیل شیمی کنکور می پردازیم. شیمی کنکور به عنوان یکی از درس های دفترچه اختصاصی می باشد. در این مقاله به تفصیل تمام موارد توضیح داده می شود.

شیمی کنکور 35 تست دارد، و زمان پاسخگویی به هر تست 1 دقیقه است. یعنی جمعاً 35 دقیقه.

در چند سال اخیر سؤالات ترکیبی شیمی زیاد شده است، بنابراین همة فصل‌ها اهمیت زیادی دارند.

پیش‌نیازهای کلی برای تست‌های شیمی کنکور

تسلط بر آرایش الکترونی، ساختار لوییس، جدول تناوبی، تسلط بر واکنش‌ها، استوکیومتری، (فصل‌های 1 و 2 شیمی دهم و فصل 1 شیمی یازدهم).

استوکیومتری تقریباً در همة سؤالات محاسباتی وجود دارد.

فصل 2 شیمی دهم: بحث گازها وجود دارد که با استوکیومتری قابل ترکیب‌شدن است.

 فصل 3 شیمی دهم: مبحث مهمی به نام محلول‌ها وجود دارد که قابلیت ترکیب‌شدن با خیلی از مباحث را دارد (اسید و باز، گازها، مسائل سرعت و …) .

از مهم‌ترین مباحث فصل 1 شیمی یازدهم: ترکیبات الی هستند که قابلیت ترکیب با   در فصل 2 شیمی یازدهم را دارند.

فصل 2 شیمی یازدهم: مسائل سرعت و ظرفیت گرمایی، آنتالپی، گروه‌های عاملی اهمیت خیلی زیادی دارند (می‌توانند با خیلی از فصل‌ها ترکیب شوند: مثل گروه‌های عاملی با فصل 3 شیمی یازدهم، مسائل آنتالپی و قانون هس با استوکیومتری، مسائل سرعت با استوکیومتری، و محلول‌ها و گازها).

فصل 3 شیمی یازدهم: یک‌فصل مفهومی است، و با اواخر فصل 4 شیمی دوازدهم یا ساختار لوییس در فصل 2 شیمی دهم قابل ترکیب‌شدن است .  

فصل 1 شیمی دوازدهم: (اسیدها و بازها) از فصل‌های سخت با تنوع تستی بالا و کلی مسائل PH  هست.

فصل 2 شیمی دوازدهم: (الکتروشیمی) بازهم جزو فصل‌های سخت است که تنوع مسائل زیادی دارد، از آبکاری گرفته تا مسائل اکسایش و سلول‌های سوختی.

فصل 3 شیمی دوازدهم: یک‌فصل مفهومی است که باید بر رفتار مولکول‌ها و توزیع الکترون‌ها و انواع جامدها و آنتالپی پیوند و … مسلط بود.

فصل 4 شیمی دوازدهم: واکنش‌های گرماده و گرماگیر از مهم‌ترین مباحث آن هستند.

برای استارت مطالعه شیمی کنکور چه باید کرد!

در کل نمی‌شود فصلی را حذف کرد، چون تقریباً برای سؤالات حفظی همة فصل‌ها را باهم ترکیب می‌کنند.

درمورد سؤالات محاسباتی هم که بالا توضیح دادیم.

اما اگر خیلی زمان کمی دارید، از دهم فصل 1 و 2 ، یازدهم فصل 1 و 2 ، دوازدهم فصل 3 و 4 را مطالعه کنید.

شیمی کنکور سه نوع سؤال دارد

سؤالات حفظی: یک سری تعاریف و رنگ عنصرها و مواد خاص و … هستند که حفظی‌اند و حتماً باید خوب مطالعه کنید و در فواصل زمانی مناسب مرور کنید.

سؤالات مفهومی: نه حفظی هستند نه محاسباتی مثل: ترتیب پرشدن لایه‌ها در آرایش الکترونی و …  

سؤالات محاسباتی: در بالا توضیح دادیم، فقط در حل تست‌ها از ماشین‌حساب استفاده نکنید.

در مورد شیمی دهم باید گفت: اگر درست مطالعه نشود، در بقیه پایه‌ها هم به مشکل برمی‌خورید.

شیمی دهم فصل اول

سرفصل‌هاوعده‌های زمانی موردنیاز برای تسلطترکیبی با فصول …
عنصرها چگونه پدید آمدند؟ فصل 2 شیمی دهم
آیا همة اتم‌ها یک عنصر پایدارند؟  
طبقه‌بندی عنصرها  
جرم اتمی عنصرها  
شمارش ذره‌ها ازروی جرم آن‌ها  
نو رو پرتوهای الکترومغناطیس + طیف نشری خط + آزمون شعله  
ساختار اتم  
توزیع الکترون در لایه‌ها و زیرلایه‌ها (آرایش الکترونی اتم)  
ساختار اتم و رفتار آن  
تبدیل اتم‌ها به یون ها  
تبدیل اتم‌ها به مولکول‌ها  

برای شیمی کنکور به متن کتاب و سؤالات آخر فصل حتماً توجه کنید.

از مباحث اول فصل تا جرم اتمی عنصرها و نور سؤالات حفظی و راحتی طرح می‌شود، اما از بقیة فصل سؤالات محاسباتی از ایزوتوپ‌ها و آرایش الکترونی مطرح می‌شود.

در کنکور 99  : (4 تست) شماره سؤالات دفترچه A کنکور 99 را در کنار هر سؤال نوشتیم.

سؤال (236) تستی متوسط از مبحث ایزوتوپ و جرم اتمی و طبقه‌بندی عنصرها بود، (یک تست تقریباً زمان‌گیر)

جالبه بدانید که در کنکور 99 طراحان ترتیب سؤالات را از سخت به آسان گذاشته بودند.

سؤال (238) یک تست مفهومی متوسط که به ساختار اتم و انرژی الکترون‌ها در هر زیرلایه و طیف نشری خطی اتم هیدروژن بستگی دارد.

سؤال (239) از فصل 1 شیمی یازدهم است، یک تست چالشی ترکیبی با مبحث اکسایش است.

سؤال (240) یک تست متوسط که مربوط به تسلط آرایش هشت‌تایی و یون ها و ساختار لوییس است.

کنکور 98 : (3 تست)

سؤال (237) از فصل 1 شیمی دهم است، و مربوط به مبحث نور و طول موج‌ها و طیف نشری خطی هیدروژن است.

سؤال (239) مربوط به جدول ایزوتوپ‌های هیدروژن است.

سؤال (240) پیوند با ریاضی که فرمول انیشتین بود.

فصل دوم شیمی دهم 

سرفصل‌های مهموعده‌های زمانی موردنیاز برای تسلطپیش‌نیازترکیبی با فصول …
مقدمه (هوا کره و لایه‌های آن) فصل 1 شیمی دهمفصل 1 شیمی دهم
هوا معجونی ارزشمند  فصل 2 شیمی دوازدهم
اکسیژن، گازی واکنش‌پذیر در هوا   
ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها (نام‌گذاری ترکیب‌های یونی و مولکولی و ساختار لوییس در با هم بیندیشیم ها)   
اکسیدها در فراورده‌های سوختن + رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی   
واکنش‌های شیمیایی و قانون پایستگی جرم   
موازنه کردن معادلة واکنش‌های شیمیایی   
چه بر سر هوا کره میاوریم؟ + اثر گلخانه‌ای   
شیمی سبز + اوزون دگرشکلی از اکسیژن در هوا کره   
رفتار گازها (مسائل استوکیومتری در باهم بیندیشیم)   
تولید آمونیاک   

فصل دوم مطالب حفظی زیادی دارد، از واکنش‌ها گرفته تا متن کتاب (رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی، اوزون، شیمی سبز و تولید آمونیاک) سؤالات محاسباتی از گازها و روابط مولی ترکیبی با بقیه فصول مطرح می‌شوند، در نتیجه سؤالات متوسط روبه‌بالا هستند.

کنکور 99 (4 تست)

سؤال (241) تستی متوسط و محاسباتی که ترکیبی از موازنه و استوکیومتری است + فصل 1 یازدهم .

سؤال (242) تستی آسان و شمارشی از حفظیات (قانون آووگادرو، تعریف استوکیومتری، فرمول مولکولی و …) است.

سؤال (250) یک تست محاسباتی طولانی استوکیومتری است + فصل 1 یازدهم.

سؤال (251) یک تست محاسباتی از درصد جرمی (واکنش از فصل 1 شیمی یازدهم از بهبودسازی کارایی زغال‌سنگ بود .)

کنکور 98 (3 تست)

سؤال (241) درباره دما در یک ارتفاع خاص برحسب کلوین است.

سؤال (245) یک تست محاسباتی از استوکیومتری و موازنه و گازها است.

سؤال (269) ترکیبی با فصل 3 شیمی دهم (قطبیت) و عدد اکسایش فصل 2 شیمی دوازدهم (از فصل 2 دهم مربوط به ساختار لوییس) است .

فصل سوم شیمی دهم

سرفصل‌هاوعده‌های زمانی موردنیاز برای تسلطترکیبی با فصول …
مقدمه (آب کره و منابع آب) + همراهان ناپیدای آب فصل 1  شیمی دوازدهم
محلول‌ها و مقدار حل شونده‌ها (ppm  ، درصد جرمی، غلظت مولار، انحلال‌پذیری نمک‌ها در آب و مسائل انحلال‌پذیری) استوکیومتری فصل 1 شیمی یازدهم
رفتار آب و دیگر مولکول‌ها در میدان الکتریکی، نیروهای بین مولکولی آب، پیوندهای هیدروژنی در حالت‌های فیزیکی گوناگونی آب.  
آب و دیگر حلال‌ها + فرایند انحلال نمک‌ها در آب.  
آیا گازها هم در آب حل می‌شوند؟  
رد پای آب در زندگی  

در این فصل سؤالات محاسباتی ترکیبی از محلول‌ها وجود دارد که سطح این سؤالات متوسط (به بالا) هستند.

سؤالات حفظی هم ممکنه از بخش ردپای آب در زندگی و رفتار آب در میدان الکتریکی مطرح شود.

در سؤالات نموداری معمولاً در گزینه‌ها اعداد را خیلی نزدیک به هم می‌دهند، پس خیلی در محاسبات دقت کنید.

کنکور 99 (4 تست)

سؤال (243) یک تست آسان چند موردی است که از حفظیات این فصل، مربوط به اخرای فصل (تصفیه) طرح شده است.

سؤال (244) یک تست متوسط، مربوط به مبحث انحلال‌پذیری و نام‌گذاری ترکیب‌های یونی (مرتبط با فصل 1 شیمی دهم) است.

سؤال (245) یک تست متوسط چند موردی که از باهم بیندیشیم مطرح شده است.

سؤال (246) یک تست متوسط و محاسباتی از درصد جرمی و غلظت مولی

است.

کنکور 98 (3 تست)

سؤال (248) استوکیومتری محلول‌ها.

سؤال (249) یک تست محاسباتی از یون‌های چند اتمی و استوکیومتری

است.

سؤال (250) یک تست محاسباتی دوقسمتی از درصد جرمی و غلظت مولی است.

سؤال (266) یک تست محاسباتی که درباره واکنش و مقدار گاز تولید شده در شرایط استاندارد است.

فصل سوم شیمی دهم: پیش‌نیاز خاصی ندارد اما فصل مهمی است.

 محلول‌ها و غلظت مولی در این فصل مطرح شده است که در بقیة مسائل فصل‌های دیگر استفاده می‌شود.

فصل اول شیمی یازدهم

سرفصل‌هاوعده‌های زمانی موردنیاز برای تسلطترکیبی با فصول …پیش‌نیازها
الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها + شعاع اتم‌ها فصل 1 و 3 شیمی دهمفصل یک شیمی دهم
عنصرهای دسته d و پیوند با صنعت فصل 3 شیمی یازدهم 
عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند   
باهم بیندیشیم  (واکنش‌پذیری)   
بازده درصدی و درصد خلوص   
پیوند با صنعت + جریان فلز بین محیط‌زیست و جامعه   
نفت و هیدروکربن‌ها (الکان ها و الکن ها و …)   

این فصل خیلی مفهومی است، مطالب حفظی زیادی دارد، درباره روند اتم‌ها

در جدول تناوبی، عنصرهای دسته d ، هیدروکربن‌ها و البته مهم‌ترین بخش، استوکیومتری است. سؤالات و محاسبات خیلی مهمی دارد، و قابلیت ترکیب‌شدن با سایر فصل‌ها را دارد، به همین دلیل اکثراً سؤالات آن‌وقت زیادی می‌برد.

کنکور 99 (3 تست مستقیم و 2 تست ترکیبی)

سؤال (241) تست محاسباتی استوکیومتری که با مبحث گازها در فصل 2 شیمی دهم ترکیب شده است.

سؤال (248) تست محاسباتی طولانی که درصد ناخالصی را خواسته بود.

سؤال (249) تست متوسط چند موردی که از استوکیومتری فصل 1 شیمی یازدهم و باهم بیندیشیم که درباره واکنش‌پذیری بود مطرح شد.

سؤال (250) تست محاسباتی متوسط که استوکیومتری با مبحث گازها در فصل 2 شیمی دهم ترکیب شده بود.

سؤال (256) تست سخت و محاسباتی از هیدروکربن‌ها که باید تعداد پیوندهای دوگانه تشخیص داده می‌شد.

کنکور 98 (3 تست)

سؤال (238) تست مفهومی که درباره شعاع اتمی و روند آن در جدول اتمی مطرح شده بود.

سؤال (243) تست محاسباتی که با غلظت مولی فصل 3 شیمی دهم ترکیب شده است و درصد خلوص را می‌خواست.

سؤال (252) تستی با محاسبات طولانی از پیوند با صنعت + جریان فنر بین محیط‌زیست و جامعه است.

فصل دوم شیمی یازدهم

سرفصل‌هاوعده‌های زمانی موردنیاز برای تسلطترکیبی با فصول …پیش‌نیازها
غذا و نقش آن غذا، ماده و انرژی دمای یک ماده از چه خبر می‌دهند؟ تفاوت دما و گرما و ظرفیت گرمایی ویژه استوکیومتری 
جاری شدن انرژی گرمایی، گرما در واکنش‌های شیمیایی (گرما شیمی) آنتالپی، همان محتوای انرژی است فصل 3 شیمی دهم 
آنتالپی پیوند و میانگین آن فصل 3 شیمی یازدهم 
گروه‌های عاملی: الکل واتر و آلدهید و کتون   
آنتالپی سوختن تکیه گاهی برای تأمین انرژی   
تعیین  واکنش‌های شیمیایی به شیوه مستقیم ( گرما سنج )   
جمع‌پذیری گرمای واکنش‌ها، قانون هس   
آنتالپی پیوند، راهی برای تعیین  واکنش‌ها   
غذای سالم، آهنگ واکنش، عوامل مؤثر بر سرعت واکنش‌ها (سرعت)   

این فصل همان‌طور که در توضیحات پایین خواهید دید، سؤالات محاسباتی زیادی از آنتالپی و قانون هس، ظرفیت گرمایی، سرعت (از توضیحات اولیة سرعت سؤالات حفظی هم مطرح می‌شود) طرح می‌شود.

که معمولاً سؤالات زمان‌گیری هستند، گروه‌های عاملی این فصل بیشتر به‌صورت ترکیبی با فصل 3 مطرح می‌شود.

کنکور 99 (5 تست)

سؤال (252) یک تست محاسباتی متوسط که مربوط به ارزش سوختی مواد غذایی، در بخش آنتالپی سوختن است.

سؤال (253) تستی متوسط، محاسباتی از ظرفیت گرمایی ویژه است.

سؤال (254) تستی متوسط، محاسباتی که ترکیب قانون هس با استوکیومتری است.

سؤال (258) تستی متوسط، محاسباتی که باید ازروی معادله نمودار آن را تشخیص می‌دادیم.

سؤال (259) تستی متوسط، محاسباتی از مسائل سرعت است.

کنکور 98 (4 تست)

سؤال (251) تستی مفهومی است که از متن کتاب اوایل فصل مربوط به واکنش‌های گرماده و گرماگیر سؤال داده بودند.

سؤال (253) محاسباتی از قانون هس است.

سؤال (254) محاسباتی از   و ظرفیت گرمایی ویژه است .

سؤال (256) محاسباتی از مسائل سرعت

فصل سوم شیمی یازدهم

سرفصل‌هاوعده‌های زمانی موردنیاز برای تسلطترکیبی با فصولپیش‌نیاز
الیاف و درشت مولکول استوکیومتریفصل 1 و 2 شیمی یازدهم
پلیمری شدن فصل 3 شیمی دهم 
پیوند با زندگی (تفلون + (پیوند با صنعت) پلی اتن) فصل 3 شیمی یازدهم 
استرو و پلی‌استرها + باهم بیندیشیم + خود را بیازمایید (انحلال‌پذیری الکل‌ها و ویتامین‌ها)   
امین + امید + پلی امید   
پلیمرها، ماندگار یا تخریب‌پذیر + پلیمر سبز   

فصل 3 شیمی یازدهم: یک‌فصل به‌ظاهر حفظی، اما سؤالات محاسباتی زیادی دارد.

قسمت سخت این فصل واحدهای پلیمری است که باید خیلی حواستان باشد.

محاسبات این فصل ممکنه ترکیبی با فصل 2 یا بازده درصدی فصل 1 شیمی یازدهم باشد .

به شکل‌های این فصل حتماً دقت کنید.

کنکور 99 (3 تست)

سؤال (247) تستی سخت و شمارشی ترکیبی، از فصل 1 و 3 شیمی یازدهم است که باید بر قاعدة هشت‌تایی و تعداد الکترون‌های لایه آخر و گروه‌های عاملی امین و امید تسلط داشت.

سؤال (255) تستی سخت از واحدهای تکرارشوندة پلیمرها است.

سؤال (257) تستی سخت و محاسباتی از کربوکسیلیک اسیدها و بازده واکنش فصل 1 شیمی یازدهم است.

کنکور 98 (5 تست)

سؤال (244) تستی محاسباتی از استرها و بازده درصدی است، از فصل 1 شیمی یازدهم.

سؤال (255) تستی محاسباتی از مبحث پلیمری شدن است و ترکیبی با  فصل 2 شیمی یازدهم  .

سؤال (258) شکل ویتامین A را از باهم بیندیشیم داده بودند و یک سری سؤال در مورد تبدیل ویتامین A به استر مطرح کرده بودند.

سؤال (260) یک سؤال درست و نادرست از جدول خود را بیازمایید که درباره پلی سیانو اتن و پلی ونیل کلرید و هیدروکربن‌های فصل 1 شیمی یازدهم بود. 

سؤال (261) تست محاسباتی است که یک ترکیب داده بودند، و تفاوت جرم مولی دی امین و دی‌اکسید سازنده آن را می‌خواستند.

فصل 1 شیمی دوازدهم

سرفصل‌هاوعده‌های زمانی موردنیاز برای تسلطترکیبی با فصول …پیش‌نیازها
مقدمه سلامت و بهداشت، پاکیزگی محیط با مولکول‌ها (اسیدهای چرب و چربی‌ها، صابون‌ها، پیوند با زندگی) در جست‌وجوی پاک‌کننده‌های جدید، پاک‌کننده‌های خورنده استوکیومتری 
اسیدها و بازها (آشنایی اولیه) فصل 3 شیمی دهم 
رسانایی الکتریکی و محلول‌ها و قدرت اسیدی   
درجه یونش (باهم بیندیشیم)   
ثابت تعادل و قدرت اسیدی   
PH ، مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن، بازهای قوی و ضعیف   
مسائل PH   
شوینده‌های خورنده چگونه عمل می‌کنند؟ + پیوند با زندگی   

فصل سخت و چالشی است که تست‌های زمان‌گیر و محاسباتی دارد. در کنکور 99 تقریباً همة سؤالات آن محاسباتی بود، و در کنکور 98 از صابون و پاکیزگی دو تا سؤال حفظی داده بودند.

این فصل به‌خاطر مسائل اسید و باز و ترکیب آن با فصل‌های دیگر سؤالات وقت‌گیری دارد.

کنکور 99 (4 تست)

سؤال (260) تستی چالشی محاسباتی از مسائل ph که در آخر جرم مولی را خواسته بود.

سؤال (261) تستی محاسباتی سخت و طولانی که دو واکنش داده بودند، و در آخر غلظت گاز تولیدی را می‌خواستند.

سؤال (262) تستی متوسط محاسباتی از مسائل ph و واکنش خنثی شدن.

سؤال (263) تستی سخت و چند موردی که صورت سؤال با محاسبات شروع می‌شد و بعد مواردی داده بودند که مربوط به درجه یونش و تعداد یون‌های موجود در محلول بود.

کنکور 98 (4 تست)

سؤال (246) شکل صابون را دادند، و باید درباره صابون گزینه درست انتخاب شود.

سؤال (247) از مطالب حفظی مربوط به پاکیزگی و محیط با مولکول‌ها بود.

سؤال (262) تست محاسباتی دوقسمتی که ph محلول و نسبت غلظت یون هیدرونیوم به یون هیدروکسید را خواسته بود.

سؤال (263) محاسباتی از ثابت تعادل بود.

فصل 2 شیمی دوازدهم

سرفصل‌هاوعده‌های زمانی موردنیاز برای تسلطترکیبی با فصول …پیش‌نیازها
مقدمه + انجام واکنش با سفر الکترون (اکسایش و کاهش) فصل 2 شیمی یازدهمفصل 2 شیمی دهم
جاری شدن انرژی با سفر الکترون   
سلول سوختی و باهم بیندیشیم   
برق‌کافت و فرایندها   
خوردگی   
آبکاری   

این فصل هم از فصل‌های سخت به‌حساب میاید که مطالب مفهومی زیادی دارد.

سؤالات محاسباتی آن معمولاً زمان‌گیر و سخت است، اکثراً تست‌های مطرح شده از این فصل از اکسایش و کاهش بوده که سخت و دشوار است.

کنکور 99 (5 تست)

سؤال (237) تستی متوسط که یک جدول چند قسمتی داده بودند، و باید اطلاعات صحیح تشخیص داده می‌شد. (جایگاه اتم داده شده را باید در جدول تناوبی و آرایش الکترونی آن را باید بلد بودید).

سؤال (264) تستی متوسط از درست و نادرست که از مطالب حفظی و شکل‌های سلول‌های الکترولیتی و گالوانی مطرح شده بود.

سؤال (265) تستی متوسط که از مسائل آخر فصل، بحث سلول نور و الکتروشیمیایی مطرح شده بود.

سؤال (266) تستی سخت و چند موردی از قدرت اکسندگی و کاهندگی

 است.

سؤال (267) تستی متوسط که از چند تا یون داده شده بود، و باید عدد اکسایش اتم مرکزی و شمارة گروه نوشته می‌شد.

کنکور 98 (4 تست)

سؤال (242) دو واکنش داده بودند که باید گزینه درست را درباره آن واکنش‌ها انتخاب می کردید.

سؤال (257) تست از درست و نادرست بود که دو ترکیب داده بودند که گزینه‌های ترکیبی با پیوند هیدروژنی فصل 3 شیمی دهم و فصل 3 شیمی یازدهم و کاغذ ph در فصل 1 شیمی دوازدهم بود.

سؤال (264) باید اکسنده یا کاهنده بودن واکنش داده شده را تشخیص می‌دادند.

سؤال (265) محاسباتی از آبکاری بود.

فصل سوم شیمی دوازدهم

سرفصل‌هاوعده‌های زمانی موردنیاز برای تسلطترکیبی با فصول …پیش‌نیازها
مقدمه + سیلیس + الماس و گرافیت و سیلیسیم + گرافن فصل 2 شیمی دوازدهمفصل 1 شیمی دهم
سازه‌های یخی + رفتار مولکول‌ها و توزیع الکترون‌ها فصل 2 شیمی یازدهمفصل 1 شیمی یازدهم
هنرنمایی شاره‌های مولکولی و یونی برای تولید برق + جامدهای یونی   
فلزها + تیتانیم فلزی فراتر از انتظار   

یک‌فصل حفظی با سؤالات تقریباً راحت که به شکل‌های کتاب و کاربرد فلزات زیر شکل‌ها اهمیت می‌دهند.

کنکور 99 (2 تست)

سؤال (268) تستی راحت که 4 شکل و 4 جمله داده بودند، و باید تشخیص می‌دادند که کدام جمله برای کدام شکل است.

سؤال (269) تستی متوسط چند موردی که باتوجه‌به داده‌های سؤال باید تشخیص می‌دادیم کدام جامد یونی تولید شده است، و بعد با یک جامد یونی دیگر مقایسه می‌کردیم.

کنکور 98 (3 تست)

سؤال (236) تستی حفظی از (خاک رس، کاربرد تیتانیم) مطرح شده بود.

سؤال (267) تستی چند موردی از حفظیات سیلیسیم و سیلیس است.

سؤال (268) تستی مفهومی از رفتار مولکول‌ها و توزیع الکترون‌ها و البته عدد اکسایش است.

فصل 4 شیمی دوازدهم

سرفصل‌هاوعده‌های زمانی موردنیاز برای تسلطترکیبی با فصول …پیش‌نیازها
مقدمه + به دنبال هوای پاک فصل 3 شیمی یازدهم 
انرژی فعال‌سازی در واکنش‌های شیمیایی   
آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی، مفهوم تعادل و رابطة ثابت تعادل، اثر غلظت و فشار و دما و حجم بر جابه‌جایی تعادل و …   
ارزش فناوری‌های شیمیایی + گروه‌های عاملی، کلید سنتز مولکول‌های الی + ساخت بطری آب + بازیافت PET   

این فصل هم سؤالات محاسباتی از واکنش‌های گرماده و گرماگیر دارد.

سؤالات مفهومی این فصل خیلی سخت نیست و مطالب حفظی زیادی دارد.

کنکور 99 (1 تست)

سؤال (207) تستی اسان از مفاهیم واکنش‌های گرماده و گرماگیر است.

کنکور 98 (2 تست)

سؤال (259) تستی چند موردی از حفظیات آخر فصل که مربوط به پلاستیک‌ها بود.

سؤال (270) تستی مفهومی از اصل لوشاتلیه در خود را بیازمایید بود.

منابع شیمی:

3 کتاب که معمولاً برای شیمی مطرح هستند عبارت‌اند از: تست جامع نشر الگو، خیلی سبز، مبتکران

کتاب مبتکران، عالی‌ترین منبع از نظر درس‌نامه و آموزش و تست است.

اما حجم خیلی زیادی دارد، و برای داوطلبانی مناسب است که از پایه استفاده کرده باشند و زمان مناسبی داشته باشند.

کتاب خیلی سبز، خیلی روان است و درس‌نامه و تست‌های خوبی دارد.

و حجم آن منطقی است و دانش‌آموزان ضعیف و متوسط و قوی می‌توانند از آن استفاده کنند.

نشر الگو، تست‌های بهتری نسبت به درس‌نامه دارد و تست‌های آن چیزی کمتر از مبتکران و خیلی سبز ندارد.

در کل پیشنهاد اصلی پیشنهاد دبیر شماست.

اما پیشنهاد گروه مشاوره آکو کتاب خیلی سبز است.

و بعد از آن از جمع‌بندی موج آزمون نشر الگو استفاده کنید.

نمایش بیشتر

مجتبی سادات رسول

کتاب های زیادی خوانده ایم، افراد بسیاری دیده ایم و با بزرگان بسیاری هم کلام شده ایم. راه درست را نشانتان خواهیم داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا