تست ادبیات دوازدهم درس 1

به این نوشته امتیاز دهید

تست ادبیات دوازدهم درس 1 برای دانش آموزان رشته ریاضی و انسانی و تجربی می باشد شما میتوانید با حل این تست ها تلسلط خود را نسبت به درس به چالش بکشید. شما میتوانید با دنبال کردن پیج اینستاگرام تیم مشاوره تحصیلی اکو و کانال تلگرام تیم مشاوره اکو جزوه های و تست های بیشتری را در اختیار خود قرار دهید.

دانلود تست ادبیات دوازدهم درس 1

این تست دارای پاسخنامه تشریحی و پاسخنامه کلیدی می باشد و شما میتوانید بعد از حل تست به پاسخنامه کلیدی مراجعه کرده و درصد خود را حساب کنید همچنین میتوانید بعد از حل تست ادبیات دوازدهم درس 1 اگر در سوالی ایراد داشتید به پاسخنامه تشریحی مراجعه کنید و ایرادات خود را در سوال برطرف کنید.

برای دریافت لینک تست ادبیات دوازدهم درس 1 ب جدول پایین صفحه مراجعه کنید.

ادبیات دوازدهم درس 1

اسم این درس شکر نعمت میباشد و معنی این درس به صورت زیر است

 • منّت خدای را عزّ و جلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود  ممدّ حیات است وچون بر می آید مفرّح ذات .پس در هر نفسی دونعمت موجود است و برهر نعمتی شکری واجب. 
 •  احسان و سپاس مخصوص خداوند توانا و بزرگ است که فرمانبرداری از دستورات او، سبب نزدیکی به  او می گردد و شکر کردن او باعث زیادی نعمت می شود. هر نفسی که فرو می بریم یاری رسانندة زندگی است و  چون بر می آید شادی بخش روح و هستی است.
 • از دست و زبان که برآید کز عهدۀ شکرش به در آید؟  اِعمَلوا آلَ داوُدَ شُکراً و قَلیلُمِن عِبادِیَ الشَّکُورُ 
 • هیچ کس نمی تواند آن گونه که شایستة خداوند باشد او را سپاس گزاری کند.
 • بنده همان به کـه ز تقصیر خویش عـذر به درگاه خـدای آورد / ور نه ، سزاوار خـداوندی اش کـس نتواند که به جای آورد 
 • همان بهتر که بنده از گناه خویش به درگاه الهی روی آورد و توبه کند. وگرنه هیچ کس نمی تواند آن  گونه که سزاوار خداوند باشد او را عبادت کند.مفهوم:عبادت و اطاعت سزاوار حق ممکن نیست. قرابت: ناگهان،ای بنده گر کردی گناه/ توبه کن در حال و عذر آن بخواه 
 • باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده . پردۀ ناموس بندگان به گناه  فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطای منکَر نبُرد.
 • رحمت خداوند شامل حال همة آفریدگان است) صفت رحمانی خداوند( و سفرة نعمت بی مضایقة  خداوند همه جا گسترده است.) مُنعم بودن خداوند( آبروی بندگان را با وجود گناه کاربودنشان نمی ریزد)  ستارالعیوب( و رزق و روزی مقرّر آنها را با وجود خطا کار بودنشان قطع نمی کند.)رزّاق بودن خداوند( مفهوم: رحمت و نعمت خدا عام و فراگیر است 
 • فراش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین  بپرورد. 
 • به باد بهاری دستور داده است تا سبزه ها را که همانند فرشی سبز رنگ هستند ، برویاند و به ابر  بهاری دستور داده است تا گیاهان را که همانند دخترانی هستند در زمین که همانند گهواره ای است بپروراند. مفهوم: تمام هستی تحت امر خداست.
 • درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته واطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده. 
 •  خداوند به عنوان هدیة عید نوروز بر تن درختان لباسی از برگ های سبز پوشانده و بر سر شاخه های  کوچک که مانند کودکان و اطفال هستند به میمنت فرارسیدن بهار ، شکوفه ها را که مانند کالهی هستند نهاده  است.
 • عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده وتخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته .
 • شیرة انگوری ، به قدرت خداوند به شیرینی برتر و هستة خرمایی با تربیت و پرورش او) خداوند( به  نخلی بلند تبدیل شده است.
 • ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخوری  همه از بهـر تـو سرگشته و فـرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری 
 •  تمامی آفریده های خداوند در کار هستند تا تو روزی و رزقی به دست آوری و آن را در بی خبری  نخوری. تمام هستی در خدمت تو هستند و دور از انصاف است که تو ازخدا اطاعت نکنی. مفهوم: تمام آفریدهها در تسخیر و خدمت انسان هستند/تاکیدبراطاعت و بندگی انسان 
 • درخبر است از سرور کاینات و مَفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفوت آدمیان و تتمّۀ دور زمان محمد  مصطفی ، صلی اهلل وعلیه وآله و سلم
 • او پیامبری است که شفاعت کننده) خواهشگر(، فرمانروا ، پیام آور، بخشنده، صاحب جمال، خوش  اندام، خوش بو، دارای نشان پیامبری می باشد. به واسطة کمال خود به مرتبة بلند رسید و با جمال نورانی خود تاریکی ها را بر طرف کرد؛ همة خوی ها و صفات او زیباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستید. امت و پیروان تو غمی  ندارند زیرا حامی و پشتیبانی چون تو دارند همان گونه که سرنشینان کشتی نوح ترسی از موج و غرق شدن ندارند  چرا که ناخدا و کشتیبانی چون نوح دارند.
 • هر گه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار ، دست انابت به امید اجابت به درگاه حق – جل و عال – بردارد ، ایزد تعالی در او نظر نکند . بازش بخواند ؛ باز اعراض فرماید . بار دیگرش به تضرّع و زاری بخواند.
 •  خداوند پاک و بلند مرتبه می فرماید: ای فرشتگانم، من از بندة خودم شرم دارم و او جز من پناهی  ندارد؛ پس او را آمرزیدم. خواستهاش را برآورده کردم و آرزویش را برآوردم. چرا که از زیادی دعا و زاری بنده خود  شرم دارم. 
 • کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کرده است و او شرمسار
 • کَرم و لطف خداوند را ببین که بنده ای خطا کرده است و او شرمسار می شود.
 • عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف که: ما عَبَدناکَ حَقَّ عِبادَتِکَ ، و واصفان حِلیۀ جمالش به تحیّر منسوب که: ما عَرَفناکَ حَقَّ معرفَتِکَ.
 • عبادت کنندگان عظمت و بزرگی او به کوتاهی خود در عبادت اقرار می کنند و می گویند : تو را چنان  که شایستة توست پرستش نکردیم و ستایندگان جمال خداوندی در حیرت و سرگردانی اند و اقرار می کنند که : تو  را چنان که شایستة شناسایی توست، نشناختیم. 

در ادامه از معنی تست ادبیات دوازدهم درس 1

 • بی نشان چه گوید باز؟   عاشقـان کشتگـان معشوق انـد بـرنیـاید زکشتـگان آواز
 • یکی از عارفان که در حالت تأمّل و تفکّر عارفانه قلب خود را از خیال هر چه غیر خدا حفظ کرده بود  و در صدد آشکار ساختن و پی بردن به حقایق بود؛ وقتی از این اعمال عبادی فارغ شد ، یکی از یاران به او گفت: ( از این حالت مکاشفه و معرفت،برای ما چه هدیه ای آورده ای؟)
 • گفت: ( به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ، دامنی پر کنم هدیّۀ اصحاب را. چون برسیدم ،  بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.)
 • گفت : در نظر داشتم که وقتی به معارف حقایق الهی رسیدم برای هدیه به دوستان چیزی بیاورم  وقتی به حقایق الهی رسیدم به واسطة گل ) جمال الهی( آن چنان از خود بی خود شدم که اختیارم از دست رفت و  در وجود حق فانی شدم.  
 • ای مرغ سحر ، عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شـد و آواز نیامد  این مدعیان در طلبش بی خبران اند کان را که خبر شد ، خبری باز نیامد 
 • ای عاشق،عشق واقعی رااز پروانه بیاموز که جانش را در آتش)عشق(از دست می دهد ولی اعتراضی  نمی کند.این کسانی که ادعای شناخت خدا را میکنند از وجود او بی خبرندآن کسی که از خدا نشان می یابد زبانش  بریده می شودو سکوت اختیار می کند.مفهوم: ویژگی عاشق: صبر و سکوت 

آموزشگاه پرسا

تیم مشاوره تحصیلی اکو با مدیریت مهندس حاج کرم تست ادبیات دوازدهم درس 1 را در اختیار شما قرار داده اند تا شما با حل آن گامی به سمت کنکور بردارید.

تشریحی ادبیات دوازدهم ترم 1
مشخصات
اطلاعات
نام درس:
ادبیات درس 1
پایه :
دوازدهم
رشته:
ریاضی و انسانی و تجربی
نوع سوالات:
تستی
تعداد سوالات :
300
مرجع سوالات:
تیم مشاوره تحصیلی اکو
طراح:
تالیفی و سراسری
مشاوره تحصیلی کنکور

بانک جزوات رایگان!

جزوات آموزشی، درس به درس و جمع بندی بصورت رایگان دانلود کنید!

بانک نمونه سوالات رایگان!

نمونه سوالات تستی و تشریحی با منابع مختلف را بصورت مستقیم از سایت ما دانلود کنید.

سامانه آزمون!

سامانه آزمون با قابلیت خرید بانک سوالات و طراحی وساخت آزمون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا