جزوه چاپی چگالی و فشار

جزوه چاپی چگالی و ویژگی های مواد استاد پاکباز جزوه چاپی چگالی و ویژگی های مواد استاد پاکباز ؛ دانلود…

۱۵
7,000 تومان

جزوه فشار مهندس پاکباز

جزوه ویژگی های مواد مهندس پاکباز جزوه ویژگی های مواد مهندس پاکباز ؛ دانلود جزوه فشار فصل سوم (درچاپ جدید…

۷۷
رایگان!

جزوه چگالی کنکور مهندس پاکباز

جزوه چگالی کنکور مهندس پاکباز جزوه چگالی کنکور امید پاکباز؛ دانلود جزوه چگالی فصل اول فیزیک دهم برای دانش آموزان…

۵۸
رایگان!
100%
تخفیف

90 تست لوله های U شکل

90 تست انتخابی از لوله های U شکل

۲۷۲
5000 – رایگان!

تست فیزیک دهم فصل 5 (ترمودینامیک ویژه رشته ریاضی)

دانلود تست فیزیک دهم فصل 5 شامل مباحث: معادله حالت و فرایندهای ترمودینامیکی ایستاوار تبادل انرژی انرژی درونی و قانون…

۲۰
رایگان!

تست فیزیک دهم فصل 4 (دما و گرما)

دانلود تست فیزیک دهم فصل 4 شامل مباحث: دما و دماسنجی انبساط گرمایی گرما تغییر حالتهای ماده روشهای انتقال گرما…

۲۳
رایگان!

تست فیزیک دهم فصل 3 (کار و انرژی)

دانلود تست فیزیک دهم فصل 3 ضامل مباحث: انرژی جنبشی کار انجام شده توسط نیروی ثابت کار و انرژی جنبشی…

۶۵
رایگان!

تست فیزیک دهم فصل 2 ( فشار)

دانلود تست فیزیک دهم فصل 2 ضامل مباحث: حالت های ماده نیروهای بین ملکولی فشار در شاره ها شناوری شاره…

۴۲
رایگان!

تست فیزیک دهم فصل 1

دانلود تست فیزیک دهم فصل 1 ضامل مباحث: مفاهیم اندازه گیری، چگالی، تخمین و یکاها کمیت های اندازه گیری تبدیل…

۲۱
رایگان!