تست فیزیک دهم فصل 5 (ترمودینامیک ویژه رشته ریاضی)

دانلود تست فیزیک دهم فصل 5 شامل مباحث: معادله حالت و فرایندهای ترمودینامیکی ایستاوار تبادل انرژی انرژی درونی و قانون…

رایگان!

تست فیزیک دهم فصل 4 (دما و گرما)

دانلود تست فیزیک دهم فصل 4 شامل مباحث: دما و دماسنجی انبساط گرمایی گرما تغییر حالتهای ماده روشهای انتقال گرما…

رایگان!

تست فیزیک دهم فصل 3 (کار و انرژی)

دانلود تست فیزیک دهم فصل 3 ضامل مباحث: انرژی جنبشی کار انجام شده توسط نیروی ثابت کار و انرژی جنبشی…

رایگان!