امید پاکباز

مهندس امید پاکباز مدرس فیزیک کنکور و پایه فارغ التحصیل از بهترین دانشگاه ایران یعنی دانشگاه تهران مولف جزوات فیزیکباز در بهترین مدارس و آموزشگاه های ایران

امید پاکباز

  • رتبه ۳۶۷ کنکور سرارسری
  • کارشناسی ارشد  مهندسی مکانیک  از دانشگاه تهران
  • عضو  سازمان استعداد های درخشان کشوری
  • مدر س آموزشگاه ها و مدارس برتر: برهان، بعثت، علوی، مائده، بشری
  • مهر اول، شاهد، شیوه و…
  • استاد پروازی، همدان، اهواز، ارومیه و…