نرم افزار انتخاب رشته

02633408944

نمونه سوالات ادبیات یازدهم  رایگان

در این قسمت می توانید به راحتی نمونه سوالات تشریحی و گام به گام، نمونه سوالات سراسری و امتحانات نهایی را به رایگان دانلود کنید. در این صفحه نمونه سوالات عربی دهم رایگان قرار داده شده است. شما با کلیک روی هر درس می توانید بصورت طبقه بندی شده دانلود کنید.

درس 1
نیکی

درس 2
قاضی بُست

درس 3
در امواج سند

درس 5
آغازگری تنها

درس 6
باران محبّت

درس 7
باران محبّت

درس 8
در کوی عاشقان

فصل 9
ذوق لطیف

درس 10
بانگ جَرَس

درس 11
یارانِ عاشق

فصل 12
کاوه ی دادخواه

درس 14
حمله ی حیدری

درس 15
کبوتر طوقدار

فصل 16
قصّه ی عینکم

فصل 17
خاموشی دریا

فصل 18
خوان عدل