معرفی و شناخت بهترین مدارس

جنسیت:

انتخاب مقطع:

نوع مدرسه:

دبیرستان متوسطه دوم و پسرانه امیرکبیر
Asset 1

نام مدرسه

امیرکبیر

Asset 52

استان

البرز

Asset 51

شهر

کرج

آدرس های مرکز

دهقان ویلای دوم

Asset 38

نوع مدرسه

دولتی

Asset 21

جنسیت

پسرانه

Asset 28

منطقه شهرداری

6

شماره های تماس

34200090 - 34416090 (026)

Asset 30

ناحیه آموزش و پرورش

3

Asset 45

کتابخانه

دارد

Asset 61

مقطع تحصیلی

متوسطه دوم

وبسایت رسمی

Asset 1

نام مدرسه

امیرکبیر

Asset 52

استان

البرز

Asset 51

شهر

کرج

Asset 38

نوع مدرسه

دولتی

Asset 21

جنسیت

پسرانه

Asset 28

منطقه شهرداری

6

Asset 30

ناحیه آموزش و پرورش

3

Asset 45

کتابخانه

دارد

Asset 61

مقطع تحصیلی

متوسطه دوم

شماره های تماس

34200090 - 34416090 (026)

آدرس های مرکز

دهقان ویلای دوم

وبسایت رسمی

Asset 1

نام مدرسه

شهید چمران

Asset 52

استان

البرز

Asset 51

شهر

کرج

آدرس های مرکز

خیابان صبری

Asset 38

نوع مدرسه

دولتی

Asset 21

جنسیت

پسرانه

Asset 28

منطقه شهرداری

7

شماره های تماس

36212373 (026)

Asset 30

ناحیه آموزش و پرورش

1

Asset 45

کتابخانه

دارد

Asset 61

مقطع تحصیلی

متوسطه دوم

وبسایت رسمی

Asset 1

نام مدرسه

شهید چمران

Asset 52

استان

البرز

Asset 51

شهر

کرج

Asset 38

نوع مدرسه

دولتی

Asset 21

جنسیت

پسرانه

Asset 28

منطقه شهرداری

7

Asset 30

ناحیه آموزش و پرورش

1

Asset 45

کتابخانه

دارد

Asset 61

مقطع تحصیلی

متوسطه دوم

شماره های تماس

36212373 (026)

آدرس های مرکز

خیابان صبری

وبسایت رسمی

Asset 1

نام مدرسه

اهل بیت

Asset 52

استان

البرز

Asset 51

شهر

کرج

آدرس های مرکز

محمدشهر، خیابان بختیاری

Asset 38

نوع مدرسه

دولتی

Asset 21

جنسیت

دخترانه

Asset 28

منطقه شهرداری

9

شماره های تماس

36321322-36318342 (026)

Asset 30

ناحیه آموزش و پرورش

3

Asset 45

کتابخانه

دارد

Asset 61

مقطع تحصیلی

متوسطه دوم

وبسایت رسمی

Asset 1

نام مدرسه

اهل بیت

Asset 52

استان

البرز

Asset 51

شهر

کرج

Asset 38

نوع مدرسه

دولتی

Asset 21

جنسیت

دخترانه

Asset 28

منطقه شهرداری

9

Asset 30

ناحیه آموزش و پرورش

3

Asset 45

کتابخانه

دارد

Asset 61

مقطع تحصیلی

متوسطه دوم

شماره های تماس

36321322-36318342 (026)

آدرس های مرکز

محمدشهر، خیابان بختیاری

وبسایت رسمی

Asset 1

نام مدرسه

محمدامین

Asset 52

استان

البرز

Asset 51

شهر

کرج

آدرس های مرکز

بلوار پارک تندرستی، خیابان آزادگان

Asset 38

نوع مدرسه

دولتی

Asset 21

جنسیت

پسرانه

Asset 28

منطقه شهرداری

شماره های تماس

36555051 (026)

Asset 30

ناحیه آموزش و پرورش

1

Asset 45

کتابخانه

دارد

Asset 61

مقطع تحصیلی

متوسطه دوم

وبسایت رسمی

Asset 1

نام مدرسه

محمدامین

Asset 52

استان

البرز

Asset 51

شهر

کرج

Asset 38

نوع مدرسه

دولتی

Asset 21

جنسیت

پسرانه

Asset 28

منطقه شهرداری

Asset 30

ناحیه آموزش و پرورش

1

Asset 45

کتابخانه

دارد

Asset 61

مقطع تحصیلی

متوسطه دوم

شماره های تماس

36555051 (026)

آدرس های مرکز

بلوار پارک تندرستی، خیابان آزادگان

وبسایت رسمی

Asset 1

نام مدرسه

پژوهندگان علم

Asset 52

استان

البرز

Asset 51

شهر

کرج

آدرس های مرکز

رجایی شهر، خیابان سوم شرقی، پلاک 32

Asset 38

نوع مدرسه

غیرانتفاعی

Asset 21

جنسیت

پسرانه

Asset 28

منطقه شهرداری

7

شماره های تماس

34437264 - 02634451640

Asset 30

ناحیه آموزش و پرورش

3

Asset 45

کتابخانه

دارد

Asset 61

مقطع تحصیلی

متوسطه دوم

وبسایت رسمی

Asset 1

نام مدرسه

پژوهندگان علم

Asset 52

استان

البرز

Asset 51

شهر

کرج

Asset 38

نوع مدرسه

غیرانتفاعی

Asset 21

جنسیت

پسرانه

Asset 28

منطقه شهرداری

7

Asset 30

ناحیه آموزش و پرورش

3

Asset 45

کتابخانه

دارد

Asset 61

مقطع تحصیلی

متوسطه دوم

شماره های تماس

34437264 - 02634451640

آدرس های مرکز

رجایی شهر، خیابان سوم شرقی، پلاک 32

وبسایت رسمی

Asset 1

نام مدرسه

شهید محمدی

Asset 52

استان

البرز

Asset 51

شهر

کرج

آدرس های مرکز

کلاک احمدیه، بلوار شریعتی

Asset 38

نوع مدرسه

دولتی

Asset 21

جنسیت

دخترانه

Asset 28

منطقه شهرداری

11

شماره های تماس

32307386 (026)

Asset 30

ناحیه آموزش و پرورش

1

Asset 45

کتابخانه

دارد

Asset 61

مقطع تحصیلی

متوسطه دوم

وبسایت رسمی

Asset 1

نام مدرسه

شهید محمدی

Asset 52

استان

البرز

Asset 51

شهر

کرج

Asset 38

نوع مدرسه

دولتی

Asset 21

جنسیت

دخترانه

Asset 28

منطقه شهرداری

11

Asset 30

ناحیه آموزش و پرورش

1

Asset 45

کتابخانه

دارد

Asset 61

مقطع تحصیلی

متوسطه دوم

شماره های تماس

32307386 (026)

آدرس های مرکز

کلاک احمدیه، بلوار شریعتی

وبسایت رسمی

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره تحصیلی آکو برای اطلاع از آخرین اخبار اعلانات رافعال کنید
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها