30 تست فنون دهم فصل اول درس 1و2و3

دانلود نمونه سوال

30 تست فنون دهم فصل اول درس 1و2و3

دانلود نمونه سوال

118تست علوم و فنون دهم فصل یک درس 2

نمونه سوال امتحانی فنون 2 نیمسال دوم

نمونه سوال امتحانی فنون 1 نیمسال دوم

تست علوم و فنون 1 کل کتاب

تست علوم و فنون 1 کل کتاب

تست علوم و فنون 1 فصل 2

تست علوم و فنون 1 فصل 2

تشریحی علوم و فنون یازدهم ترم 1

تشریحی علوم و فنون یازدهم ترم 1

تست علوم و فنون دهم درس 2

تست علوم و فنون دهم درس 2

دانلود نمونه سوال

30 تست فنون دهم فصل اول درس 1و2و3

دانلود نمونه سوال

118تست علوم و فنون دهم فصل یک درس 2

نمونه سوال امتحانی فنون 2 نیمسال دوم

نمونه سوال امتحانی فنون 1 نیمسال دوم

تست علوم و فنون 1 کل کتاب

تست علوم و فنون 1 کل کتاب

تست علوم و فنون 1 فصل 2

تست علوم و فنون 1 فصل 2

تشریحی علوم و فنون یازدهم ترم 1

تشریحی علوم و فنون یازدهم ترم 1

تست علوم و فنون دهم درس 2

تست علوم و فنون دهم درس 2