پایه های نهم (تیزهوشان)، دهم، یازدهم و دوازدهم جهت دریافت خدمات مشاوره تحصیلی ( نه صرفا برنامه) 2 هفته ای رایگان مشخصات خود را به شماره ی 09025646234 پیامک کنید.

تحلیل و برنامه ریزی دروس

بارم بندی درس عربی 1 دهم انسانی در امتحانات نهایی

تماس با ما مشاوره تحصیلی رایگان
به این نوشته امتیاز دهید

یکی از دروس عمومی مهم عربی است. امروز در این قسمت به بارم بندی درس عربی 1 دهم انسانی در امتحانات نهایی در امتحانات نهایی می پردازیم. عربی سال دهم انسانی شامل 8 درس می باشد. نکته ی مهمی که آموزش و پرورش در بارم بندی امتحان عربی برای رشته های عربی مطرح کرده است این است که بارم بندی به صورت درس به درس نیست و به صورت کاملا موضوعی مطرح می گردد. در دروس عمومی از قبل بارم بندی ادبیات عمومی دهم و بارم بندی فنون دهم را نیز بررسی کرده ایم.

درس عربی 1 دهم انسانی

بارم بندی درس عربی 1 دهم انسانی در ترم اول

در ترم یک بارم بندی عربی دهم از ابتدای درس 1 تا پایان درس 4 سوال مطرح می گردد. جدول زیر بارم بندی این درس را تفصیل بیان می کند، درس 1 خلاصه ای از دروس متوسطه اول، درس 2 اعداد شمارشی و ترتیبی و درس چهارم مربوط به قواعد باب ها می باشند. اگر بخواهیم به طور خلاصه بگوییم نقش ترجمه در عربی بسیار زیاد است.

نمرهموضوعمهارت های زبانی
2.5 نمرهنوشتن معنای 5 کلمه از عربی به فارسی در جملهمهارت واژه شناسی
مترادف و متضاد همانند تـمرینات کتاب
تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا درمیان چهار کلمه (دو مورد)
نوشتن مفرد یا جمع اسم (درحد اسمهای موجود در کتابهای هفتم تا دهم
6.5 نمرهترجمۀ جمله های عربی به فارسی متن، تمرین، اعلمواءمهارت ترجمه به فارسی
انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله)
تکمیل ترجمۀ ناقص متن، تمرین، اعلمواء
7/5نمرهترجمۀ فعلهای ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع منفی، امر، نهی، و مستقبل و نیز مصدر در جملهمهارت شناخت و کاربرد قواعد
تشخیص نوع فعل
تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در میان چند کلمه
ذکر صیغۀ فعل
تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی و نیز مصدر مناسب برای جای خالی در جمله یا تشخیص نوع فعل یا تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا میان چند کلمه
کاربرد عددهای اصلی و ترتیبی
ساعت خوانی
تشخیص ضمیر و اسم اشارۀ مناسب برای جای خالی در جمله با توجه به قرائن و در ّل قالب سؤال چند گزینهای یا شناخت آنها مانند تمرین هفتم درس او
2 نمرهسؤال جورکردنی از مفهوم واژگان »وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم (چهار مورد) یا ارائه پنج کلمه که یکی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که باید جای خالی با کلمه مناسب کامل شود. یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب (سؤال دو گزینه ای)مهارت درک و فهم
درک مطلب، ارائه چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها براساس مفهوم هر جمله یا براساس متن ارائه شده در برگۀ امتحانی و ارائه متن و طراحی چهار سوال با چهار کلمه پرسشی خوانده              
1/5نمرهپاسخ کوتاه به جمله های پرسشیمهارت مکالمه
طرح سؤال از الحوارات (مانند جمله سازی با کلمات پراکنده حداکثر شش تکه از عبارت های کتاب (پرکردن جای خالی با کلمات ارائه شده، دو گزینه ای و … )

بارم بندی عربی در ترم دوم، شهریور، دی و امتحانات نهایی

در ترم دوم بارم بندی درس عربی 1 دهم عمومی در امتحانات نهایی، شهریور و دی ماه یکسان است. همانطور که می دانید از سال 1403 به بعد میزان تاثیر پایه 10 ام بر قبولی دانشگاه 10 درصد می باشد. که هر درس جداگانه تاثیر خود را دارد.

نمرهموضوعمهارت های زبانی
2.5 نمرهنوشتن معنای 5 کلمه از عربی به فارسی در جملهمهارت واژه شناسی
مترادف و متضاد همانند تـمرینات کتاب
تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا درمیان چهار کلمه (دو مورد)
نوشتن مفرد یا جمع اسم (درحد اسمهای موجود در کتابهای هفتم تا دهم
6.5 نمرهترجمۀ جمله های عربی به فارسی متن، تمرین، اعلمواءمهارت ترجمه به فارسی
انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله)
تکمیل ترجمۀ ناقص متن، تمرین، اعلمواء
7/5نمرهترجمۀ ترجمه فعلهای ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع منفی، امر، نهی، و مستقبل و نیز مصدر در جملهمهارت شناخت و کاربرد قواعد
تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر، نهی و مصدر مناسب از ثالثی مزید برای جای خالی در جمله تشخیص نوع فعل، تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر قواعد در میان چند کلمه
تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در میان چند کلمه
ذکر صیغۀ فعل
تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی و نیز مصدر مناسب برای جای خالی در جمله یا تشخیص نوع فعل یا تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا میان چند کلمه
کاربرد عددهای اصلی و ترتیبی
تشخیص فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، نایب فاعل، مضاف الیه، صفت، جار و مجرور در جمله و ذکر اِعراب آنها
ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخیص آنها از فعل معلوم، یا کاربرد فعل مجهول در قالب پرسش چندگزینه ای
کاربرد درست حروف جر در قالب پرسش چندگزینه ای با توجه به معنای جمله یا تشخیص گزینه صحیح در مجرور به حرف جر
تشخیص فعل لازم و فعل متعدی به صورت چهارگزینه ای یا تشخیص در جملۀ ساده از نظر معنا
تشخیص کلمۀ معرب و مبنی (به صورت چهارگزینه ای یا در جمله)
نمرهسؤال جورکردنی از مفهوم واژگان »وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم (چهار مورد) یا ارائه پنج کلمه که یکی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که باید جای خالی با کلمه مناسب کامل شود. یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب (سؤال دو گزینه ای)مهارت درک و فهم
درک مطلب، ارائه چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها براساس مفهوم هر جمله یا براساس متن ارائه شده در برگۀ امتحانی و ارائه متن و طراحی چهار سوال با چهار کلمه پرسشی خوانده              
1/5نمرهپاسخ کوتاه به جمله های پرسشیمهارت مکالمه
طرح سؤال از الحوارات (مانند جمله سازی با کلمات پراکنده حداکثر شش تکه از عبارت های کتاب (پرکردن جای خالی با کلمات ارائه شده، دو گزینه ای و … )

حذفیات کتاب عربی انسانی و نکات

تا کنون حذفیات خاصی برای درس عربی دهم اعلام نشده است. برای بارم بندی درس عربی 1 دهم عمومی در امتحانات نهایی رشته ریاضی و تجربی موردی وجود ندارد که بخواهیم از آن ها بگذریم. اما چیزی که مهم ات این است که متن، تمارین، اعلمو بسیار مهم هستند. ترجمه ها، معنای واژگان عیناً از کتاب درسی بدون تغییر می آیند.

  • امتحان مستمر اول و دوم شامل دو بخش کتبی 15 نمره و 5 نمره شفاهی است.
  • امتحان نوبت اول و دوم فقط کتبی از 20 نمره است.
  • قواعد سال های گذشته قطعاً نیاز به مرور دارند. قواعد پایه مانند قواعد صرف افعال، ضمایر، شناخت زمان های افعال و ….
  • حفظ عین مکالمات، کاری بسیار دشوار است؛ لذا از دانش آموزان نمیخواهیم عین عبارتها را حفظ کنند.
  • سوالات باید دارای فونت مناسب و حرکت گذاری درست باشند.
  • از بخش البحث العلمی هیچ سوالی طرح نمی شود.
  • در تشخیص محل اعرابی، نهادن اعراب رفع، نصب و جر توسط دانش آموز از اهداف کتاب نیست. اما تشخیص اِعراب صحیح از اهداف است.

مجتبی سادات رسول

کتاب های زیادی خوانده ایم، افراد بسیاری دیده ایم و با بزرگان بسیاری هم کلام شده ایم. راه درست را نشانتان خواهیم داد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا