نرم افزار انتخاب رشته

02633408944

انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی 1403 + کارنامه

تماس با ما مشاوره تحصیلی رایگان
به این نوشته امتیاز دهید

در این بخش آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی 1403 را بررسی می کنیم. زیست سلولی و مولکولی شاخه ای از علوم زیستی است به به بررسی عملکرد سلول ها، فرآیند های ژنتیکی و زیستی آن ها می پردازد. همانطور که در مقاله رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گفته ایم، رشته زیست سلولی و مولکولی یا همان ژنتیک از بنیادی ترین رشته های علوم تجربی است که به پیشرفت بشریت کمک زیادی کرده است.

همراه مشاوره تحصیلی آکو باشید.

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی 1403

اگر می خواهید بدانید که با چه رتبه ای می توانید در رشته زیست سلولی و مولکولی قبول شوید پیشنهاد می کنیم آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی را حتما مطالعه کنید و توجه داشته باشید که این رتبه ها هر ساله در حال تغییر هستند.

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی سراسری منطقه 1

رتبه در سهمیهنام دانشگاه
5662دانشگاه خوارزمی
7466دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
7466دانشگاه شاهد – تهران
14584دانشگاه دامغان
15867دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1713دانشگاه تهران
2627دانشگاه شهید بهشتی-تهران
5118دانشگاه اصفهان
5280دانشگاه اصفهان
6259دانشگاه خوارزمی
8495دانشگاه گیلان -رشت
11274دانشگاه زنجان
9004دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
10217دانشگاه اصفهان
11891دانشگاه شهرکرد
4018دانشگاه اصفهان
4183دانشگاه شهيدمدنی
5473دانشگاه مازندران
5741دانشگاه تبريز
7156دانشگاه گيلان
8591دانشگاه گيلان
13601دانشگاه سمنان
7052دانشگاه سمنان
9422دانشگاه شاهد
12701دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل
13473دانشگاه حکيم سبزواری
14577دانشگاه رازي
13455دانشگاه مراغه
12590دانشگاه مراغه
16342دانشگاه زنجان
22561دانشگاه صنعتی خاتم الانبيا
22743دانشگاه سيستان وبلوچستان
32418دانشگاه غيرانتفاعی دانش البرز
19382موسسه غيرانتفاعی کاويان
11815دانشگاه غيرانتفاعی علم وفرهنگ
16752دانشگاه پيام نور تهران شرق
28042دانشگاه پيام نوراستان البرز
رتبه در سهمیهنام دانشگاهفیزیکشیمیزمین شناسیریاضیزیست شناسی
5662دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)1022.864015.5638.52
7466دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار28.8910.48023.3428.89
7466دانشگاه شاهد – تهران25.5615.2422.2314.4544.45
14584دانشگاه دامغان2010.4828.89023.71
15867دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر16.6719.0513.347.7811.12
رتبه کشوریرتبه در سهمیهنام دانشگاه
201945656دانشگاه تبريز
5708214441دانشگاه رازی -کرمانشاه 
135903914دانشگاه اصفهان
166774755دانشگاه اصفهان
255656966دانشگاه سمنان
5281613498دانشگاه سمنان
5290113520دانشگاه سمنان

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی سراسری منطقه 2

رتبه در سهمیهنام دانشگاه
11391دانشگاه شاهد-تهران
18495دانشگاه سمنان
19947دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز
20675دانشگاه شهید چمران اهواز
23465دانشگاه خلیج فارس-بوشهر
24230دانشگاه شهرکرد
34229دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان
35032دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان
10772دانشگاه خوارزمی
11610دانشگاه اصفهان
13522دانشگاه فردوسی مشهد
15694دانشگاه تبریز
15301دانشگاه تبریز
17913دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
19986دانشگاه شهرکرد
23061دانشگاه شهید چمران-اهواز
27925دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار
1725دانشگاه تهران
7293دانشگاه شهيدبهشتی -تهران
10729دانشگاه خوارزمی
15827دانشگاه خوارزمی
10718دانشگاه اصفهان
24884دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان
48563دانشگاه مازندران
17782دانشگاه مازندران
32780دانشگاه تبريز
17236دانشگاه گيلان
9745دانشگاه گيلان
40219دانشگاه سمنان
43919دانشگاه سمنان
24021دانشگاه شهيد چمران اهواز
12100دانشگاه فردوسی مشهد
21562دانشگاه بوعلی سينا
15669دانشگاه شيراز
15452دانشگاه يزد
26579دانشگاه اراک
20978دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل
24998دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل
28213دانشگاه محقق اردبيلی
25584دانشگاه حکيم سبزواری
21762دانشگاه شهرکرد
26255دانشگاه رازی
30391دانشگاه مراغه
24879دانشگاه زنجان
37701دانشگاه خليج فارس
32606دانشگاه گنبد
38579دانشگاه صنعتی خاتم الانبيا
32671دانشگاه دامغان
37349دانشگاه علوم وفنون دريایی خرمشهر
40281دانشگاه سيستان وبلوچستان
60455دانشگاه غيرانتفاعی دانش البرز
51782موسسه غيرانتفاعی کاويان
48721دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ
61782دانشگاه پيام نور تهران شرق
78723دانشگاه پيام نوراستان البرز
49418دانشگاه پيام نوراستان تهران
رتبه در سهمیهنام دانشگاهفیزیکشیمیزمین شناسیریاضیزیست شناسی
11391دانشگاه شاهد-تهران22.2317.1522.235.5630.38
18495دانشگاه سمنان21.1213.346.67027.41
19947دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز6.6724.7713.346.6728.89
20675دانشگاه شهید چمران اهواز14.4529.5317.788.895.93
23465دانشگاه خلیج فارس-بوشهر22.2318.12.238.8913.34
24230دانشگاه شهرکرد3.3417.152012.2311.12
34229دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان8.8917.1506.6719.26
35032دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان8.8920.9611.11-019.26
رتبه کشوریرتبه در سهمیهنام دانشگاه
34671533دانشگاه تهران
130975731دانشگاه شهید بهشتی -تهران
164807171دانشگاه شهید بهشتی -تهران
3322214053دانشگاه تبريز
7886632661دانشگاه تبريز
5197721725دانشگاه رازی -کرمانشاه
5844324350دانشگاه رازی -کرمانشاه
6255826014دانشگاه رازی -کرمانشاه
3205313573دانشگاه بوعلی سینا همدان
4217817771دانشگاه بوعلی سینا همدان
4236417843دانشگاه بوعلی سینا همدان
5123221419دانشگاه بوعلی سینا همدان
2499710670دانشگاه اصفهان
4892320496دانشگاه سمنان
5181421666دانشگاه سمنان
6054825200دانشگاه سمنان
6425926711دانشگاه سمنان
6855328466دانشگاه سمنان
7535931208دانشگاه سمنان
8871036617دانشگاه سمنان
9738640098دانشگاه سمنان
10690443823دانشگاه سمنان
2690111447دانشگاه شهيدچمران اهواز
2741611655دانشگاه شهيدچمران اهواز
5535623096دانشگاه شهيدچمران اهواز
5571623243دانشگاه شهيدچمران اهواز
5730223908دانشگاه شهيدچمران اهواز

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی سراسری منطقه 3

رتبه در سهمیهنام دانشگاه
11926دانشگاه فردوسی مشهد
13978دانشگاه شیراز
15095دانشگاه خوارزمی
17502دانشگاه کردستان-سنندج
21721دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز
24430دانشگاه مراغه
27128دانشگاه دامغان
9842دانشگاه شهید بهشتی-تهران
19573دانشگاه اصفهان
14723دانشگاه بوعلی سینا-همدان
20655دانشگاه تبریز
20867دانشگاه گیلان-رشت
21539دانشگاه گنبد
21598دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار
21724مرکز آموزش عالی استهبان
22874دانشگاه یزد
27445دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار
8402دانشگاه تهران
11092دانشگاه شهيدبهشتی
14810دانشگاه خوارزمی
21382دانشگاه اصفهان
29756دانشگاه شهيدمدنی
26732دانشگاه مازندران
14275دانشگاه تبريز
31832دانشگاه تبريز
21792دانشگاه گيلان
28759دانشگاه سمنان
16273دانشگاه سمنان
29483دانشگاه شهيد چمران اهواز
30765دانشگاه بوعلي سينا
30820دانشگاه يزد
30281دانشگاه اراک
30566دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل
26451دانشگاه محقق اردبيلی
36909دانشگاه حکيم سبزواری
36045دانشگاه شهرکرد
31756دانشگاه رازی
36056دانشگاه مراغه
34404دانشگاه زنجان
34414دانشگاه زنجان
33893دانشگاه خليج فارس
32190دانشگاه گنبد
35862دانشگاه صنعتی خاتم الانبيا
38562دانشگاه دامغان
32817دانشگاه علوم وفنون دريایی خرمشهر
42891دانشگاه سيستان وبلوچستان
29231دانشگاه شهيد باهنر کرمان
64052دانشگاه غيرانتفاعی دانش البرز
50610موسسه غيرانتفاعی کاويان
39216دانشگاه غيرانتفاعی علم وفرهنگ
55198دانشگاه پيام نور تهران شرق
20821دانشگاه پيام نوراستان البرز
62132دانشگاه پيام نوراستان تهران
رتبه در سهمیهنام دانشگاهفیزیکشیمیزمین شناسیریاضیزیست شناسی
11926دانشگاه فردوسی مشهد28.8936.2407.7817.04
13978دانشگاه شیراز8.895.7231.125.5618.52
15095دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)4011.432.2312.2322.97
17502دانشگاه کردستان – سنندج31.1210.48022.2317.04
21721دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز7.7822.86026.675.19
24430دانشگاه مراغه11.1231.43602.22-8.15
27128دانشگاه دامغان1017.1524.4512.2312.6
رتبه کشوریرتبه در سهمیهنام دانشگاه
137653762دانشگاه تهران
237827063دانشگاه تهران
273398292دانشگاه تهران
3459210771دانشگاه شهید بهشتی -تهران
3491310878دانشگاه شهید بهشتی -تهران
4427614140دانشگاه تبريز
9096331706دانشگاه تبريز
4707615157دانشگاه رازی -کرمانشاه
9091031685دانشگاه رازی -کرمانشاه
8539029494دانشگاه بوعلی سینا همدان
8691930121دانشگاه بوعلی سینا همدان
8815830622دانشگاه بوعلی سینا همدان
5531818167دانشگاه اصفهان
6375221272دانشگاه اصفهان
4976216137دانشگاه سمنان
7285124671دانشگاه سمنان
8328128671دانشگاه سمنان
5273617217دانشگاه شهيد چمران اهواز
6809422881دانشگاه شهيد چمران اهواز
8515429393دانشگاه شهيد چمران اهواز

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی سهمیه ایثارگران

رتبه در سهمیهنام دانشگاهدرصد
7526واحد پزشکی تهران5 درصد
6909واحد تهران شمال5 درصد
5058واحد ورامين5 درصد
3805واحد تنکابن5 درصد
7419دانشگاه فردوسی-مشهد25 درصد
7239دانشگاه تبریز25 درصد
1677دانشگاه فردوسی-مشهد5 درصد
13567دانشگاه شهید باهنر-کرمان5 درصد
6128دانشگاه گیلان-رشت5 درصد
7241دانشگاه شیراز5 درصد

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد

رتبه کشورینام دانشگاه
53476دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
192365دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
179890دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
56372دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
164321دانشگاه آزاد واحد مشهد

مقایسه رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، ژنتیک و میکروبیولوژی

مشاوره تحصیلی آکو

گروه مشاوره ای آکو یک تیم حرفه ای و مجرب است که به دانش آموزان و داوطلبان در زمینه های مختلفی مانند انتخاب رشته، موقعیت های شغلی، کنترل استرس و اضطراب و هرچه که برای موفقیت در مسیر تحصیلی لازم است داشته باشند را کمک می کنند.

از طریق شماره تلفن 33408944 وقت مشاوره رزور کنید و با پیوستن به تلگرام آکو نمونه سوالات و فایل هعای تحصیلی را دریافت کنید.

رومینا

رومینا ابوالحسنی هستم عضو تیم تولید محتوای سایت آکو، امیدوار هستم که همیشه بتونم جواب سوالاتتون رو به بهترین شیوه ممکن بدم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن